Er det fornuftig å tro at Jesus sto opp fra de døde?

Er det fornuftig å tro at Jesus sto opp fra de døde?

4 grunner til at oppstandelsen er historisk troverdig.

Jesu død og oppstandelse

I denne påske-serien kan du lese om ulike aspekter ved kristendommens kjernepunkt; Jesu død og oppstandelse.

Paulus sier at Jesu oppstandelse er en så sentral hendelse i den kristne troen at troen er meningsløs hvis Jesus ikke stod opp (1 Kor 15,17). Men er det fornuftig å tro at Jesu oppstandelse er historisk troverdig?

1. Bibelen kan ikke avvises som kilde til kunnskap om Jesu oppstandelse

I antikken hadde man ikke kamera, internett og bilder. Hvis man ville at ettertiden skulle huske noe, måtte man skrive det ned. Dermed er skriftlige dokumenter de beste kildene til kunnskap om den antikke fortiden.

Bibelen er en skriftlig kilde som sier noe om hva som skjedde i denne tidsperioden. Kritikere vil hevde at man ikke kan stole på Bibelens forfattere, siden de ønsker å fremme et budskap, og dermed ikke er nøytrale.

Bibelen må vurderes på lik linje med andre historiske kilder.

Selv om Bibelens forfattere åpenbart har hatt et ønske om å fremme et budskap, trenger ikke det å bety at budskapet er oppdiktet.

Jødiske historikere som forteller om de forferdelige lidelsene Holocaust skapte, har hatt et ønske om å fremme et budskap, og er dermed ikke nøytrale. Dette betyr ikke at det de beskriver er oppdiktet.

På samme måte kan ikke Bibelen på forhånd avvises som en historisk troverdig kilde, men må vurderes på lik linje med andre historiske kilder.

2. Tidlige kilder beskriver Jesu oppstandelse

Ett av kriteriene for å vurdere troverdigheten i historiske kilder, er nærhet i tid fra hendelsen fant sted, til den ble skrevet ned. Flere tidlige kilder beskriver Jesu oppstandelse, blant annet 1 Kor 15,3-8.

Brevet er skrevet rundt 25 år etter Jesu død, og de nevnte versene bygger på en muntlig kilde som er så tidlig som 2-5 år etter Jesu død.

Sammenlignet med andre historiske personer i antikken er denne kilden bemerkelsesverdig tidlig.

3. Flere kilder forteller om kvinner som de første vitnene

Dette høres merkelig ut for oss, men i antikken ble kvinner sett på som svært upålitelige, spesielt i religiøse spørsmål.

Alle fire evangelier beskriver kvinner som de første vitnene. Hvis disse historiene er oppdiktet, hvorfor bruker man da ikke noen som blir sett på som mer pålitelige enn kvinner?

4. Observasjonen av Jesus av over fem hundre samtidig undergraver den beste alternative hypotesen til Jesu oppstandelse

Bibelens forfattere beskriver en rekke observasjoner personer gjør av Jesus etter hans død. Kan disse forklares som en hallusinasjon?

Hypotesen om at de første kristne hallusinerte, er den beste alternative hypotesen til at Jesus har stått opp.

1 Kor 15 forteller om personer som gjorde observasjoner av Jesus, og en av disse observasjonene er av over fem hundre mennesker samtidig.

Moderne kunnskap om hallusinasjoner som et psykologisk fenomen gir oss ikke grunn til å tro at flere mennesker kan hallusinere det samme samtidig. Dette gir grunn til å betvile at observasjonene skyldtes hallusinasjoner.

Tips til deg som ønsker å lære mer:
  • Bok: Lese s. 115-200 i Skeptikerens guide til Jesus 2 – Stefan Gustavsson.
  • Bok: The Case for the Resurrection of Jesus – Gary Habermas og Michael Licona.
  • Podcast: Risen Jesus Podcast – Michael Licona.
  • Video: Stod Jesus opp fra de døde? – Thor Haavik. Se videoen her.

 

Lightstock

Jesu død og oppstandelse

I denne påske-serien kan du lese om ulike aspekter ved kristendommens kjernepunkt; Jesu død og oppstandelse.