Har Gud fortsatt en plan for det jødiske folk?

Har Gud fortsatt en plan for det jødiske folk?

Det jødiske folk er utvalgt som nasjon av Gud, det betyr at utvelgelsen gjelder dem som folk. Samtidig betyr ikke denne utvelgelsen at alle jøder automatisk blir frelst.

Aktuelt

Dette er den andre og siste saken  i en mini-serie om Israels rolle i Det nye testamentet og i fremtiden.

Jeg vet ikke om overskriftens spørsmål er noe du ofte tenker på. Personlig var ikke dette noe jeg var så veldig opptatt med før. Så oppdaget jeg at Det nye testamentet faktisk er opptatt av det, og at det er en viktig del av Guds store frelsesplan for hele verden. Da ble det viktig for meg, og jeg håper det blir viktig for deg også! Guds plan med det jødiske folk har faktisk med verdensevangelisering og misjon å gjøre, hvor målet er at alle nasjoner og stammer, folk og tungemål skal stå foran Guds trone en dag (Åp 7,9-10).

Misjonsstrategi – jøde først

Paulus blir regnet for å være den store misjonæren i nytestamentlig tid. Hans misjonsstrategi var å gå med evangeliet til jødene først (Apg 13,5;13-14; 14,1; etc). Selvsagt gikk Paulus også til andre, for han vitnet for både jøder og grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus (Apg 20,21). Men strategien til Paulus er ikke å ta feil av: det var av den største viktighet at jødene fikk høre evangeliet!

Hvorfor var det så viktig for Paulus? Og kanskje enda mer radikalt: er det viktig for oss? For å finne et svar på spørsmålet, tror jeg vi må forstå jødenes utvelgelse og kall i en helbibelsk sammenheng, og den oppgaven de er kalt til.

Israelsfolkets kall

Det jødiske folk er utvalgt som nasjon av Gud, det betyr at utvelgelsen gjelder dem som folk. Samtidig betyr ikke denne utvelgelsen at alle jøder automatisk blir frelst som enkeltindivider. For her er Bibelen klokkeklar: Evangeliet er jødenes eneste frelsesvei, og den er også blitt vår vei til Gud. Her er det ingen forskjell mellom jøder og ikke-jøder (Rom 3,22-24).

Hva ligger så i Israels utvelgelse? Jo, det er et nasjonalt kall til å være vitner om Guds frelse i verden. Alle som tror på Jesus er kalt til å være vitner om Gud. Samtidig er israelsfolket i en særstilling som folk – hele folket er kalt til å være vitner. Bibelen lærer oss at israelsfolket er kalt til å være hellig folk (5 Mos 7,6), som skal kjenne, tro og forstå hvem Gud er (Jes 43,10). Slik skulle jødene være et vitne om Gud og hans frelse overfor alle andre folkeslag, som et kongerike av prester og et hellig folk for Gud (2 Mos 19,6). Sagt litt annerledes: Israel er kalt til verdensmisjon.

Israel skal bli frelst

Den store sorgen i NT er at få jøder tok i mot evangeliet, det de var kalt til å vitne om. Som en respons til dette sier Paulus: Jeg ønsker av hjerte, og ber til Gud at de må bli frelst. For det vitnesbyrdet gir jeg dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham(Rom 10,1-2).

Videre bruker Paulus et bilde, hvor han beskriver gudsfolket som et tre. Israel er de første/naturlige greinene på treet, men noenav de første greinene er nå brukket av (Rom 11,17). Grunnen er at de ikke tok imot evangeliet. Men ved Jesus død og oppstandelse er greiner fra andre trær blitt podet inn på gudsfolk-treet (Rom 11,24). Slik er vi som ikke er jøder blitt en del av et allerede eksisterende tre, uten at vi har erstattet jødene. Du kan lese mer om dette i Rom 11 og Ef 2,11ff.

Den dagen majoriteten av jødene tar imot Jesus som Herre og frelser, vil det bli helt vilt bra

I Guds store frelsesplan ligger det også et annet løfte, at israelsfolket en dag skal se hvem Jesus er og bli frelst (Rom 11,26a). For Gud har makt til å pode de første greinene inn på treet igjen (Rom 11,23b).

Paulus vet ikke helt hva som vil skje den dagen. Det han vet er at selv om majoriteten israelsfolket ikke tok imot evangeliet, så ble likevel det til velsignelse for verden. Dermed sier Paulus at den dagen majoriteten av jødene tar imot Jesus som Herre og frelser, vil det bli helt vilt bra (Rom11,12)! Han snakker altså om en vekkelse og velsignelse som verden ikke har sett enda, prøv å se det for deg!

Hva var så Guds plan med jødene?

For å oppsummere – for det kan være du datt litt av – så har Gud en plan med jødene. Paulus skriver at de en dag skal bli frelst. Han vet ikke når det skjer, men han vet hvordan: de blir frelst ved evangeliet og tro.

Bibelen sier at jødene skal bli frelst en dag. Da skal de leve ut sin utvelgelse og kall, som vitner og misjonærer til denne verden om Guds frelse ved Jesus Kristus. Slik skal jødene, sammen med oss, være i fronten av verdensevangelisering. Derfor forkynte Paulus trofast, og med livet som innsats, evangeliet for jøde først.

Enda venter vi på at majoriteten av det jødiske folk skal bli frelst. Derfor fortsetter vi å forkynne evangeliet for dem, slik at de kan høre og ta imot det budskapet de er kalt til å vitne om (Rom 10, 14-15). For Paulus var det et først å gå med evangeliet til jødene. Burde ikke det som var et førstfor Paulus, også være et først for oss? Det handler om mye mer enn kun ett folkeslag – det handler om å nå det folket som er kalt og utvalgt til å bringe evangeliet ut til alle folkeslag!

Pixabay

Aktuelt

Dette er den andre og siste saken  i en mini-serie om Israels rolle i Det nye testamentet og i fremtiden.