Jesus som…Skaper

Jesus som…Skaper

Jesus har vært fra evighet av. Han var der før verdens grunnvoll ble lagt. Ja, han var med å legge grunnvollen.

Serie

iTro vil i desember ha en serie som heter «Jesus som…» Jesus er mye. Gud. Menneske. Konge. Frelser. I Bibelen finner vi mange forskjellige beskrivelser og titler på Jesus. Vi vil se på noen av dem.

Første sak handler om Jesus som Skaper.

«Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet» (Joh 1, 14). Juleevangeliet hos Johannes er kort og fint. Men historien om Jesus, eller Ordet, begynte ikke da han ble menneske. Da jødene spurte han om han mente han var større enn deres stamfar, Abraham, svarte Jesus: «Før Abraham var, er jeg» (Joh 8, 58). Er. «Evig nåtidsform», kan en kalle det. For Jesus var der allerede da verdenshistorien fikk sin begynnelse, og han lever ennå den dag i dag. Bibelen sier at Jesus var med på å skape verden, og at ikke noe ble til uten ham.

I begynnelsen

Jesus er ikke bare barnet i krybben eller frelseren på korset. Han er Guds Sønn, fra evighet til evighet. Ingenting ble til før ham, ingenting ble til uten ham. Verden ble skapt ved Jesus. Da Gud sa: «La oss skape mennesker i vårt bilde», var Jesus der. Da Gud formet fjellene og satte grense for havene, da han skapte alt det som vi kan glede oss over – alt det var ved Jesus, og til Jesus. Johannesevangeliet starter slik:

«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.» (Joh 1, 1-3a)

 

Paulus skriver også om Jesus som skaper – alt er skapt i Ham:

«Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.» (Kol 1, 15-16)

Byggmesteren

I Ordspråkene 8 er det enda en spennende tekst. Her er det «Visdommen» som taler. Men hvem er «Visdommen»? Det kan i alle fall minne om Jesus:

«Herren bar meg fram som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne tider. Fra eldgammel tid ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Jeg ble født da dypene ikke fantes og de vannrike kildene ikke var til. Før fjellene var satt på plass, før høydene ble jeg født…Jeg var der da an grunnfestet himmelen og risset opp himmelranden over dypet…Jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hans vide jord og gledet meg med menneskene.» (Utdrag av Ordspr 8, 22-36)

 

Han var «byggmesteren» da alt ble skapt. Og i den nye skapelsen, skal han igjen sette ting i rette stand. Jesus «er». Før historiens begynnelse var han, og Bibelen sier at han også skal være der ved historiens slutt. Da skal han hente sine hjem til Guds evige rike, den nye himmel og den nye jord.

«Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.» (Fil 3, 20-21)

Serie

iTro vil i desember ha en serie som heter «Jesus som…» Jesus er mye. Gud. Menneske. Konge. Frelser. I Bibelen finner vi mange forskjellige beskrivelser og titler på Jesus. Vi vil se på noen av dem.

Første sak handler om Jesus som Skaper.