Vanskelig å lage politikk av kristendom

Vanskelig å lage politikk av kristendom

Kristne bør, som alle andre, være opptatt av politikk. Det handler om å bidra til at samfunnet utvikler seg best mulig. Men å bygge bro fra kristen tro til politiske veivalg er ikke så lett.

Kultur

«Politikk og Kristendom»  er en bok om nettopp krysningspunktene mellom politikken og kristen tro. Espen Ottosen er redaktør, og boken er utgitt av Luther forlag.

Boken kan kjøpes her.

Iblant sies det at tro og politikk ikke bør blandes. Problemet er at det ikke finnes et vanntett skille mellom troen til en kristen og vedkommendes politiske ståsted. Idealet vårt bør være at vi tenker kristent – og lar oss inspirere av verdier og holdninger i Bibelen – på alle livets arenaer, også den politiske.

Bibelen som autoritet

For eksempel mener kristne, ut i fra Bibelen, at et lite foster faktisk har menneskeverd før uke 12. Da blir det vanskelig å støtte en norsk abortlov som innebærer at staten faktisk fratar et slikt lite foster retten til liv. Dermed er det ikke sagt at kristne vil være helt enige om alle politiske spørsmål som handler om abort.

Også i noen andre politiske spørsmål bygger mitt syn i stor grad på hva jeg mener Bibelen sier. To eksempler er spørsmål om ekteskapslov og aktiv dødshjelp. Men i mange andre spørsmål – som har stor betydning i den politiske debatten – er det mye vanskeligere å gå til Bibelen for å finne tydelige svar. Hvordan bør sykehusene organiseres? Bør kommuner slås sammen med tvang? Er det for vanskelig å skyte ulv? Er det lurt å fjerne formueskatten? Får arbeidsledige for lite penger?

Enighet og uenighet

Det er forståelig at kristne er uenige om slike spørsmål – selv om de er enige om at Bibelen avgjør hva som er kristendom. Dessuten tenker vi ofte litt ulikt om hvor viktige ulike temaer er. Noen ønsker kanskje at Norge har en streng alkoholpolitikk – og synes det betyr mye når de skal velge parti. Andre mener at veldig mange andre spørsmål betyr mer.

Nylig var jeg redaktør for en bok der fire kristne – som tilhører fire ulike partier – diskuterer med hverandre. Boken heter nettopp Kristendom og politikk. Det er veldig interessant at selv om de er enige om mye som handler om kristen tro, så er de likevel temmelig uenige om politikk. En viktig grunn er at de vektlegger litt ulike hensyn. Det blir ikke minst synlig når temaet er innvandring. Selv om alle mener at Norge bør opptre humant og hjelpe mennesker i nød, blir det uenighet om hvor mange Norge kan ta imot på en god måte.

Nestekjærlighet

Mange av Bibelens oppfordringer er rettet til enkeltpersoner. Men de er nok ikke beregnet på staten. I Matteus 5,44 sier Jesus: «Elsk deres fiender». Han oppfordrer oss til å møte vold med kjærlighet – og snu det andre kinnet til (Matt 5,39). Men vi forstår alle at en stat ikke bare kan elske sine fiender. Staten skal også beskytte befolkningen, og sørge for at kriminelle handlinger blir straffet. Kort sagt skal en stat særlig være opptatt av rettferdighet. Du og jeg skal derimot være mest opptatt av nestekjærlighet.

Espen Ottosen

 

Luther forlag

Kultur

«Politikk og Kristendom»  er en bok om nettopp krysningspunktene mellom politikken og kristen tro. Espen Ottosen er redaktør, og boken er utgitt av Luther forlag.

Boken kan kjøpes her.