Menneskers ord og Guds ord

Menneskers ord og Guds ord

På noen bibler står det "Den hellige skreift" og "Guds ord". Kan mennesker virkelig skrive hellige skrifter? Kan menneskers ord være Guds?

Tema

Tema på iTro i desember er «Mysterium».

Egil Sjaastad jobber på Fjellhaug Internasjonale Høgskolenbsp;i Oslo, som bl.a. driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Bibelen er en helt utrolig samling av kildeskrifter. Maken finnes ikke.

De 66 «bøkene» i Bibelen er skrevet til forskjellige tider og på ulike steder. Likevel hører de sammen og er en enhet. De er skrevet av mennesker, men det er noe underlig med dem.

Kanskje dette bare er uttrykk for en ønsketenkning?

På Bibelen min står det på omslaget: «Bibelen. Den hellige skrift.» Hvordan kan det være mulig? Kan mennesker virkelig skrive hellige skrifter? Kanskje de kalles hellige bare fordi de er gamle?

På en annen bibelutgave står det «Guds Ord» på omslaget. Er det mulig? Kan menneskers ord være Guds? Kanskje dette bare er uttrykk for en ønsketenkning?

Guds ord og Skriften er her samme sak, nemlig GT

Jesus siterte ofte fra Det gamle testamente (GT). Hver gang skjønner vi at han faktisk mente ordene var Guds ord.

Et eksempel: «De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft” (Joh 10,34). Guds ord og Skriften er her samme sak, nemlig GT.

Men hvordan kan slikt være mulig?

Den store stjernen der er Jesus og frelsen i ham

Svar: Det har med Den hellige Ånd å gjøre. Peter sier: «For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud» (2 Pet 1,21). GT, skrevet av mennesker, er altså Guds ord.

Tekstene skal leses og forstås i lys av den historiske situasjonen de ble til i. De som skrev, skrev ikke i noen slags transe (Luk 1,1-4). Men Ånden sørget for at det de skrev, skulle ha varig betydning som Guds Ord til oss (Rom 15,4). Det kan ikke settes ut av kraft. Gud har åpenbart seg selv i GT.

Den store stjernen der er Jesus og frelsen i ham (Luk 24,44-47). Når den får lyse, vil GTs bøker virkelig være mat for sjelen vår, lykt på stien vår, veileder for tankene våre, gledeskilde for hjertene våre, håp for evigheten. Gud vedkjenner seg disse skriftene som sine.

Men hva med Det nye testamente (NT)?

Ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er

NT er apostlenes budskap til oss, direkte – eller indirekte gjennom deres nære medarbeidere. Apostlene hadde fått en spesiell fullmakt av Jesus. De skulle gjenfortelle historien om Jesus, og de skulle gi videre hans lære om tro og liv. Til dette oppdraget lovte Jesus dem Ånden. «Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere» (Joh 14,26, se også 16,13 og Gal 1,1).

Det er trygt å vite dette om Bibelen. Liksom de nye kristne i Tessalonika, skal vi få ta imot Bibelens ord som ord fra Gud.

«… for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror» (1 Tess 2,13).

Store ting!

Foto: Nils Kåre Bøe og Hermon Forlag